Uudiskiri Instagram Facebook
 

Kasutustingimused

Toidutare.ee veebilehel avaldatud materjalide kasutamistingimused

Veebikeskkonna www.toidutare.ee leheküljel viibimisega annate nõusoleku täita kasutamistingimusi. Juhul, kui kasutamistingimused ei ole Teie jaoks sobivad, palume Teil lahkuda meie veebikeskonnast.

Aadressil www.toidutare.ee asuvad internetileheküljed sh sealolevad materjalid (retseptid, artiklid, fotod, videod, blogi- ja foorumite sissekanded, kommentaarid jne.) on Autoriõiguse tähenduses autorikaitse objektiks ning kuuluvad AS-le Õhtuleht Kirjastus.

Nimetatud veebikeskkonna kasutajad kohustuvad juhinduma järgnevatest reeglitest:

Materjalide kopeerimine ja levitamine
www.toidutare.ee leheküljel avaldatud materjalide (sh. retseptid, artiklid, fotod, blogi- ja foorumite sissekanded, kommentaarid jne.) kopeerimine ja levitamine ilma AS Ajakirjade Kirjastuse kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: manona.paris@toidutare.ee 

Materjali refereerimine
Artiklite refereerimisel paberväljaandes, raadios või televisioonis, tuleb avaldada refereeritava artikli avaldamise koht ja autor. Internetikeskkonnas refereerimisel lisada lisaks eelnimetatule ka link refereeritavale materjalile.
Nimetatud reeglid kehtivad ka juhul, kui AS Õhtuleht Kirjastus online'ist pärinev materjal on saadud uudisteagentuuride, internetilehekülgede või muude meediate vahendusel.
Artiklit on lubatud tasuta ja ilma AS Õhtuleht Kirjastuse nõusolekuta refereerida pealkirja ja ühe lause ulatuses. Samas ei tohiks see lause olla pikem, kui originaalteksti sissejuhatav lause. Antud nõue kehtib juhul, kui pole kirjalikult lepitud kokku teisiti.
Kui on refereeritud suuremas mahus või kasutatud ilma AS Õhtuleht Kirjastuse kirjaliku loata autorikaitse objekti all olevaid materjale, sh retsepte, on AS Õhtuleht Kirjastusel õigus küsida tasu vastavalt refereeritud artikli mahule ning reeglite rikkumisele järgneva hinnakirja alusel:
Ühekordne kooskõlastamata materjalide kasutamine - 250 €.
Korduv (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide kasutamine - 500 € iga korra eest.
Refereeritud materjali järgi lisada internetis täpne viide AS Õhtuleht Kirjastuse originaalmaterjalile sõnadega: «Refereeritud artikli täistekst toidutare.ee veebilehel», mis on klikitav ning suunab otse AS Õhtuleht Kirjastuse materjalile, mida kasutati.

Kommenteerimine
Veebiväljaande juurde loodud kommenteerimisvõimalust ei käsitleta ajakirjandusliku tegevusena ning seal avaldatud arvamused on lugejate seisukohad ning kajastavad ühiskonnas levivaid arvamusi, mille sisu eest veebikeskkond ei saa vastutada. Küll aga peavad kommentaatorid tunnetama vastutust oma sõnade eest. Veebikeskkonnas ringleb vastutustundetuid kommentaare, mis ei vasta Eesti Vabariigi seadustele või rikuvad kolmandate isikute õigusi.
Toidutare.ee lähtub kommenteerimisvõimaluse pakkumisel Eesti Ajalehtede Liidu kehtestatud kommenteerimise heast tavast, mille kohaselt:

  • kustutab toidutare.ee kommenteerimiskeskkonnast kommentaarid, mis sisaldavad roppusi; õhutavad rahvaste ja rasside vahelist vaenu, sõda; kutsuvad üles narkootikumide ja relvade kasutamisele, riigi kukutamisele või reetmisele või konkreetsete isikute suhtes füüsilisele vägivallale; levitavad valet või halvustavad põhjendamatult teisi isikuid;
  • heale tavale mittevastav kommentaar tuleb kustutada mõistliku aja jooksul selle kohta teate esitamisest; juhul, kui kommenteerimiskeskkond keeldub kommentaari kustutamast, muutub ta vastutavaks jätkuvalt avaldatava kommentaari suhtes;
  • kohtu või politsei nõudel tuleb anda välja kogu informatsioon, mis on toidutare.ee'l heale tavale mittevastava kommentaari salvestamise kohta;
  • toidutare.ee võib rakendada muid meetmeid ebasobivate kommentaaride kirjutamise vastu (sõnafiltrid, varem reeglite vastu eksinud IP-aadressi blokeerimine, õiguskaitseorganitele teatamine).

Edastades oma arvamusi-teateid jmt informatsiooni veebikeskkonna www.toidutare.ee vahendusel või sellega seonduvalt, annab nende autor ühtlasi üle ka nende avaldamisõigused (autori varalised õigused), sh Õhtuleht Kirjastuse ajakirjade paberkandjal väljaannetele.
Kõikvõimalikud teosed, mis saadetakse internetiaadressi www.toidutare.ee vahendusel või sellega seonduvalt ei kuulu tasustamisele, v.a kui pooled ei lepi kokku teisiti.
AS Õhtuleht Õhtuleht Kirjastus jätab endale õiguse avaldada kommentaari kirjutamiseks kasutatud arvuti IP-aadressi õiguskaitseasutustega koostöö tegemiseks, muu mitteseaduskuuleka käitumise ärahoidmiseks ning seadustest tulenevate õiguste, teiste isikute kaitsimiseks, kuna peame heauskselt ebaseaduslikuks sellise kommentaari kirjutamist.

Toidutare.ee on registreeritud kaubamärk

Registreeritud kaubamärgi "Toidutare" (registreeringu nr 47613) kasutamise eest registreeritud klassides ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta ja tasu maksmiseta on selle omanikul, ASil Õhtuleht Kirjastus, õigus küsida selliselt kasutajalt leppetrahvina 1 000 eurot iga kasutamise eest.